مالکیت 100% دامنه های ثبت شده

مالکیت 100% دامنه های ثبت شده

تمامی دامنه های ثبت شده در اپونی تک در مالکیت 100% کاربران می باشد و کاربران در هر لحظه و بدون تماس با اپونی تک  می توانند دامنه های خود را کاملا مدیریت کنند و کارهایی از قبیل تغییر DNS و مشخصات ثبتی مالک را شخصا انجام دهند.